Program de Fidelitate

Regulament Program de Loialitate

 Regulament Oficial al Programului de Loialitate

(“Regulamentul Oficial”)

Aplicabil din data de 01.10.2020 – actualizat la data de 03.01.2023

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest Program de Loialitate este organizat şi desfăşurat de DR.MAX S.R.L., cu sediul în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, Str. Aeroportului nr.53, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/673/2007, cod unic de înregistrare 9378655, atribut fiscal RO, reprezentată prin Administratori Andreea Grigorescu și Camelia Naciadi, (denumită în continuare “Organizator sau DR.MAX S.R.L”).

Participanţii la Programul de Loialitate (denumit în continuare “Programul de Loialitate”) sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este pus la dispoziţia oricărui Participant la Programul de Loialitate, pentru consultare, în oricare dintre farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max, magazinele L’Occitane, precum şi pe site-urile www.drmax.ro și www.loccitane.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, cu cel puțin 5 zile înainte de data implementării efective a modificării, prin afișarea unui anunț în farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max și magazinele L’Occitane, precum și pe site-urile menționate anterior privind modificarea Regulamentului Oficial. Înainte de intrarea în vigoare, noul Regulament Oficial va putea fi consultat exclusiv pe site-urile arătate mai sus, iar principalele modificări pot fi obținute de Participanți și prin intermediul Serviciului Clienți.

 SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de Loialitate este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max și magazinele L’Occitane.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de Loialitate are durată nelimitată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului de Loialitate.

Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului de Loialitate va fi afişată de Organizator cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării Programului de Loialitate în toate farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max și magazinele L’Occitane, într-un loc vizibil, precum şi pe site-urile www.drmax.ro și www.loccitane.ro.

Programul de Loialitate se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al Programului de Loialitate orice persoana fizică având minim 18 ani împliniţi (denumit în continuare “Participantul”).

La Programul de Loialitate se poate participa numai prin completarea şi semnarea Formularului de Înscriere. Formularele de Înscriere sunt accesibile în format electronic în oricare din farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max și magazinele L’Occitane și sunt completate de către un angajat al Organizatorului, în urma furnizării de către Participant a datelor necesare completării acestuia sau direct de participant, în funcţie de metoda de înrolare aleasă. Participantul este obligat să furnizeze datele sale reale în vederea completării integrale a Formularului de Înscriere.

Participantul este, de asemenea, obligat să furnizeze toate datele necesare pentru completarea integrală a câmpurilor marcate ca obligatorii în Formularul de Înscriere. Aceste câmpuri sunt: nume, prenume, dată naştere, sex, telefon fix sau telefon mobil (înregistrat în România), adresa de email și semnătură. Daca înrolarea se face cu ajutorul farmacistului, la counter, formularul de Înscriere în Programul de Loialitate este completat și printat de către farmacist, verificat de către Participant, iar în situaţia în care toate datele sunt corect introduse, va fi semnat de către Participant,  și va fi înmânat farmacistului. Daca înrolarea se face la tableta disponibilă în locaţii, semnarea acordului se va face electronic, nefiind necesară printarea formularului și semnarea lui în format fizic. Dacă înrolarea se face pe site, acordul se consideră implicit și se salvează in baza de date ID-ul de utilizator, toate datele asociate lui (cele completate de pe site), momentul înregistrării cererii de înrolare și momentul înregistrării propriu zise în Programul de Loialitate.

Formularul de Înscriere nesemnat sau conţinând date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea participării la Programul de Loialitate și neacordarea Cardului de Loialitate Dr.Max.

După semnarea Formularului de Înscriere și predarea acestuia către personalul Organizatorului, personalul farmaciei salvează Formularul de Înscriere în format electronic deschis în sistem și activează Cardul de Loialitate pe loc oferind acces la discount direct.

 

SECŢIUNEA 5. CARDUL DE LOIALITATE

La baza Programului de Loialitate se află Cardul de Loialitate destinat clienţilor Dr.Max  și L’Occitane.

Sintagma Card de Loialitate cuprinde atât Cardurile de Loialitate Dr.Max cât și Cardurile de Loialitate L’Occitane.

Cardul de Loialitate are 1 singura varianta, in format plastic:  Dr.Max.

Fiecare Participant are dreptul la un singur Card de Loialitate activ și validat. Organizatorul își rezervă pe deplin dreptul de a invalida Cardurile de Loialitate ale Participanților care dețin două sau mai multe astfel de carduri, fără notificare prealabilă.

Falsificarea oricărui Card de Loialitate se pedepseşte conform legilor.

În plus faţă de aceste variante de carduri, DR.MAX S.R.L poate emite şi alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienţi și/sau Participanți, în baza unor regulamente distincte.

Cardurile de Loialitate Dr.Max sunt disponibile clienţilor în mod gratuit, pe loc, în toate farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max, în schimbul completării şi semnării Formularului de Înscriere în Programul de Loialitate.

De asemenea, în magazinele L’Occitane, este disponibil clienților în mod gratuit, Cardul de Loialitate Dr.Max, în schimbul completării şi semnării Formularului de Înscriere în Programul de Loialitate.

Accesul la discountul direct acordat în baza Cardului de Loialitate este posibil doar pentru Participanţii care deţin un Card de Loialitate cu toate datele obligatorii completate corect în sistem, adică au completat şi semnat Formularul de Înscriere, conform specificaţiilor din prezentul Regulament Oficial.

În cazul în care clienții nu furnizează datele necesare şi nu semnează Formularul de Înscriere în Programul de Loialitate, nu vor putea primi Cardul de Loialitate.

Cardurile de Loialitate care nu au completate datele minime obligatorii în sistem, sunt invalidate automat în sistem. Participanții care dețin un Card de Loialitate invalidat pot solicita revalidarea acestuia, în urma completării și semnării unui Formular de Înscriere, în orice farmacie Dr.Max sau magazin L’Occitane, după caz, și li se vor activa beneficiile conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial.

Participanţii pot avea acces la discount direct numai după ce au completat şi au semnat Formularul de Înscriere, astfel: la înrolare, clientul oferă în mod verbal datele farmacistului sau reprezentantului farmaciei, acesta le introduce în aplicația de talon electronic şi printează Formularul de Înscriere cu datele clientului, pentru a fi semnat sau datele sunt introduse în tabletă, iar în acest caz semnarea se face electronic. Clientul va verifica corectitudinea datelor completate de către farmacist și va semna un exemplar al Formularului de Înscriere, pe care îl va înmâna farmacistului. După primirea exemplarului de Formular de Înscriere semnat de către client, personalul farmaciei activează cardul, pe loc, în sistem, fapt care face posibil din acel moment accesul la discountul direct.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica corectitudinea şi integralitatea informaţiilor declarate de Participant în Formularul de Înscriere în Programul de Loialitate la momentul semnării acestuia. În situaţia în care informaţiile sunt eronate sau incomplete, Dr.Max îşi rezervă dreptul de a modifica starea Cardului de Loialitate în sistem, în card invalidat, limitând accesul Posesorului de Card de Loialitate la beneficiile Programului de Loialitate, până la rectificarea erorilor sau completarea datelor.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI

 

6.1. Utilizarea Cardului de Loialitate  Dr.Max

Cardul de Loialitate Dr.Max  permite Posesorului de Card de Loialitate să beneficieze de discount direct aplicat la pretul de vanzare fara card, de cel putin 5%, la fiecare tranzacţie în parte, conform prezentului Regulament Oficial, în condițiile specificate mai jos.

Posesorul de Card de Loialitate Dr.Max poate beneficia de discounturi directe de cel putin 5% aplicate la pretul de vanzare fara card, la achiziția oricaror produse, cu exceptia medicamentelor si a altor produse pentru care legea nu permite acordarea de discount-uri.

Posesorul de Card de Loialitate Dr.Max poate beneficia de discounturi directe, mai mari de 5% aplicate la pretul de vanzare fara card, la achiziţia unuia sau mai multor produse dintr-o selecţie de produse, semnalizate corespunzător in acest sens în farmacii, în catalogul de produse sau pe site-ul  Organizatorului.

În cazul în care Participantul optează pentru o promoţie sau pentru o reducere specială de preţ oferită în farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max, Posesorul de Card de Loialitate Dr.Max, beneficiază numai de promoţia sau reducerea respectivă şi nu mai poate beneficia de discount direct la tranzacţia respectivă. Punctual, în anumite situații, Organizatorul poate decide în mod expres cumularea unor promoții sau reduceri cu discountul direct oferit prin utilizarea Cardului de Loialitate Dr.Max.

 

6.1.1. Mecanismul de acordare a discount-ului  direct 

Participantul poate beneficia pe Cardul de Loialitate Dr.Max de discount direct, la fiecare tranzacţie în parte, cu respectarea limitărilor precizate mai jos. Procentul discount-ului poate fi modificat de Organizator oricând pe Durata Programului de Loialitate şi va fi comunicat în Regulamentul Oficial actualizat pe site-ul www.drmax.ro.

               Limitări în acordarea discount-ului direct:

 • Discount-ul direct prin reducere de preţ se aplică produselor doar cu condiţia ca preţul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) să fie mai mare decât costul de achiziţie al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul în care cu ocazia aplicării discount-ului, preţul de vânzare al produselor scade sub sau egalează costul de achiziţie, discount-ul va fi redus în mod corespunzător astfel încât preţul final de vânzare al produselor şi/sau serviciilor să fie mai mare decat costul de achiziţie.
 • Discount-ul direct nu se cumulează cu nicio altă promoţie sau reducere în desfășurare la aceleași produse, cu excepția cazurilor în care Organizatorul decide în mod expres altfel.
 • Punctual, în anumite situații in care legislatia prevede limitari, Organizatorul poate decide că pentru anumite produse nu se acordă niciun fel de discount.

 

SECŢIUNEA 7. BENEFICIILE PROGRAMULUI DE LOIALITATE L’OCCITANE


Accesul la programul de loialitate L’Occitane este posibil pentru orice client care:

- detine un card de loialitate Dr.Max, cu toate datele obligatorii completate corect in sistem, adica cel care a completat si semnat formularul de inscriere, conform specificatiilor din Regulamentul Oficial la Programul de Loialitate Dr.Max (accesibil in farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max si pe site-urile www.drmax.ro si www.loccitane.ro ) si

- care a efectuat in ultimele 2 luni achizitii de produse marca L’Occitane din farmaciile Dr.Max si Locatiile L'Occitane in valoare de minim 150 lei.

Orice client detinator de card de loialitate Dr.Max, care se califica conform specificatiilor prezentului Regulament Oficial in vederea participarii la Program va putea dobandi calitatea de Participant conform prevederilor prezentului Regulament Oficial si va fi instiintat de catre Organizator, telefonic sau pe email, in functie de datele de contact trecute pe formularul de inscriere in Programul de Loialitate Dr.Max, despre calificarea la accesarea beneficiilor acordate in baza prezentului Regulament.

Accesarea beneficiilor acordate in cadrul Programului este la latitudinea Participantilor care pot accesa sau nu beneficiile acordate in baza prezentului Regulament Oficial.

Cardul de loialitate Dr.Max este disponibil in mod gratuit tuturor clientilor in conditiile din Regulamentului Oficial la Programului de Loialitate Dr.Max (accesibil in farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max si pe site-urile www.drmax.ro si www.loccitane.ro).

Calificarea in Programul de loialitate L’Occitane da dreptul Participantilor la urmatoarele beneficii:

 

 1. Un cadou de bun venit, exclusiv pentru Participantii care indeplinesc condiţiile de calificare specificate in prezentul Regulament Oficial. Cadoul se acorda o singura data si se ridica personal, pe baza prezentarii cardului de loialitate Dr.Max, din una din locatiile L’Occitane sau farmaciile Dr.Max.

 2. In fiecare an, in luna în care Participantul isi aniverseaza ziua de nastere, acesta va primi din partea L’Occitane un discount de pana la 25% la achizitiile de produse marca L’Occitane. Discount-ul se aplica la toate produsele L’Occitane achizitionate din farmaciile Dr.Max si magazinele L’Occitane, la pretul de vanzare si este valabil doar in luna respectiva, neputand fi accesat ulterior.

 3. Promotii si oferte speciale dedicate, invitatii la evenimentele si prezentarile de produse L’Occitane organizate pentru clientii L’Occitane trimise Participantilor pe unul din canalele de contact comunicate prin formularul de inscriere in Programul de Loialitate Dr.Max.

 4. Informari in premiera despre lansarile si produsele noi care vor fi disponibile in Locatiile L’Occitane trimise Participantilor pe unul din canalele de contact comunicate prin formularul de inscriere in Programul de Loialitate Dr.Max.

Beneficiile acordate in baza prezentului Regulament Oficial nu se cumuleaza cu nici o alta promotie in desfasurare la produse similare.

SECŢIUNEA 8. FOLOSIREA CARDULUI DE LOIALITATE

Utilizarea Cardului de Loialitate se poate face numai de către Posesorul acestuia, în caz contrar, Posesorul Cardului de Loialitate îşi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legatură cu utilizarea beneficiilor Cardului de Loialitate.

Pentru a beneficia de discountul direct, Participantul va trebui să anunţe că este Posesor de Card de Loialitate şi să prezinte Cardul de Loialitate la casa de marcat înainte ca personalul din farmacie să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Cardul de Loialitate va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment în care farmacistul va avea acces la informaţii privind datele de indentificare ale Participantului (nume și prenume, număr de telefon) și la discount-urile oferite pentru produsele achiziţionate.

În cazul în care Participantul nu este în posesia Cardului de Loialitate, căutarea acestuia în baza de date se va putea face exclusiv după numărul de telefon declarat de Participant la momentul completării Formularului de Înscriere.

Pe bonul fiscal va fi tipărită reducerea aplicată la valoarea totală a bonului.

De asemenea, accesul la discount-uri sau promoţii este posibil în oricare din farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max și magazinele L’Occitane, cu excepţia cazurilor speciale în care promoţiile se desfăşoară doar în anumite farmacii.

Pentru descoperirea și prevenirea fraudelor prin utilizarea Cardului de Loialitate, Organizatorul va monitoriza și analiza tranzacțiile efectuate utilizând Cardul de Loialitate.

 

SECŢIUNEA 9. CARDURILE DE LOIALITATE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida orice Card de Loialitate după trecerea unei  perioade de 12 luni de la ultima utilizare sau care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament Oficial sau ale dispoziţiilor legale. Posesorul unui Card de Loialitate invalidat va pierde dreptul de a beneficia de discountul direct şi orice alte beneficii ataşate Cardului de Loialitate respectiv, însă va putea solicita revalidarea Cardului de Loialitate.

Cardurile de Loialitate invalidate pot fi revalidate in orice farmacie Dr.Max sau magazin L’Occitane, fără a fi necesară emiterea unui nou card. Pentru aceasta, Posesorul Cardului de Loialitate trebuie să prezinte Cardul de Loialitate invalidat și să completeze un nou Formular de Înscriere.

Cardurile de Loialitate invalidate, pentru care nu a fost solicitată revalidarea, vor fi blocate după trecerea a 3 ani de la data invalidării lor, iar datele personale alocate respectivelor carduri vor fi anonimizate.

Dacă un Card de Loialitate s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, evenimentul trebuie anunţat în maxim 24 de ore la linia cu acces gratuit TelVerde 0800 080 400 – relaţii cu clienţii (denumit în continuare “Serviciul Clienți”), în vederea blocării cardului aflat într-una dintre aceste situații. În caz contrar, Participantul îşi asumă orice utilizare ilegală a Cardului de Loialitate pierdut sau furat. Odată cu înştiinţarea se vor comunica seria Cardului de Loialitate, numele și prenumele, telefonul și data nașterii Posesorului de Card de Loialitate.

Participantul care îşi pierde Cardul de Loialitate sau îi este furat are dreptul la un nou Card de Loialitate. În perioada de înlocuire a Cardului de Loialitate, respectiv până la momentul la care Participantul solicită și obține un nou card de Loialitate, acesta nu va putea accesa nici unul dintre beneficiile Cardului de Loialitate pierdut sau furat.

În cazul Cardurilor de Loialitate deteriorate, pierdute sau furate, noul Card de Loialitate  se poate solicita și obține din orice farmacie Dr.Max sau magazin L’Occitane cu condiţia completării unui nou Formular de Înscriere.

 

SECŢIUNEA 10. FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE RELAȚII CU CLIENȚII

Posesorii de Card de Loialitate pot obţine informaţii referitoare la funcţionarea Programului de Loialitate şi folosirea Cardului de Loialitate apelând Serviciul Clienţi la numarul de telefon 0800 080 400 (TelVerde gratuit), cu program non-stop. Tot la acest număr, Posesorul Cardului de Loialitate va anunţa fără întarziere orice schimbare a datelor personale comunicate prin Formularul de Înscriere şi, de asemenea, va anunţa pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului de Loialitate. De asemenea, Posesorul Cardului de Loialitate are posibilitatea de a-și modifica oricând opțiunile bifate în Formularul de Înscriere.

În scopul protejării datelor personale ale Participanţilor la Programul de Loialitate, Serviciul Clienţi va solicita informaţii și date cu caracter personal pentru a stabili identitatea Participantului. Dacă operatorul de la Serviciul Clienţi nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Participantului el este îndreptăţit să refuze furnizarea de informaţii.

 

 

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei DR.MAX SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Dr.Max, în scopuri statistice, iar în situația în care și-a dat acordul, si pentru acţiuni de marketing direct, pentru profilare si pentru a primi materiale informative personalizate de la Dr.Max şi partenerii din Programul de Loialitate. De asemenea, prin aderarea la Programul de Loialitate, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate în mod implicit pentru comunicări comerciale corelate cu Programul de Loialitate, pe baza politicilor comerciale ale Organizatorului.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Programului de Loialitate şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Programul de Loialitate şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislaţiei în vigoare. Dr.Max poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Programul de Loialitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal colectate de la Participanți prin completarea Formularelor de Înscriere în Programul de Loialitate pentru înscrierea în Programul de Loialitate si acordarea beneficiilor  conform Regulamentului Oficial.

Furnizarea datelor cu caracter personal de către Participant este opțională, însă, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate în scopul înscrierii în Programul de Loialitate conduce la imposibilitatea accesării beneficiilor Programului de Loialitate.

Organizatorul va prelucra numele, prenumele, seria cardului și istoricul achizițiilor, în vederea analizării tranzacțiilor care pot avea un caracter fraudulos, în temeiul interesului legitim al Organizatorului.

Datele cu caracter personal ale Participanților înrolați în Programul de Loialitate vor fi prelucrate timp de 1 (un) an de la data ultimei utilizări a Cardului de Loialitate sau până la data retragerii consimțământului, oricare dintre acestea intervine mai întâi.  Datele cu caracter personal ale Participanților înrolați în Programul de Loialitate vor fi stocate timp de 3 ani de la data invalidării Cardului de Loialitate sau de la data retragerii consimțământului. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Organizatorul va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele cu caracter personal ale Participanților în alte scopuri, Organizatorul îi va informa în mod corespunzător în acest sens pe aceștia.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participanților înrolați in Programul de Loialitate, aceștia au următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: Participanții au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul Participantului, iar acesta își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) Participantul își exercită dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Participanții au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Organizatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă Participantul nu dorește ștergerea datelor sale cu caracter personal, ci restrângerea utilizării acestor date; (iii) în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă Participantul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept al său în instanță sau (iv) Participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Organizatorul să verifice dacă temeiurile legitime ale sale prevalează asupra drepturilor Participantului;
 4. Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv. Prin retragerea consimțământului cu privire la participarea în Programul de Loialitate, Participantul nu va mai putea accesa beneficiile acordate conform politicii Dr.Max la prezentarea Cardului de Loialitate în farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max și magazinele L’Occitane sau online pe www.locitane.ro și, ca urmare a retragerii consimțământului, Cardul de Loialitate va fi invalidat;
 5. Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care se află Participantul, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Participantul sau îl afectează pe acesta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Organizatorului într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții pot trimite o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: Comuna Mogoşoaia, Strada AEROPORTULUI, Nr. 53, Judet Ilfov sau un e-mail la dpo@adpharma.com. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

De asemenea, în cazul în care Participantul dorește să își retragă consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct,  acesta poate utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

 1. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în acest Regulament Oficial se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani.

 

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui Participant la Programul de Loialitate în toate farmaciile si hiper-farmaciile Dr.Max și magazinele L’Occitane, precum și pe site-urile www.drmax.ro și www.loccitane.ro. Pentru informaţii suplimentare, Participantul poate apela Serviciul TelVerde 0800 080 400 pentru farmaciile Dr.Max– acces gratuit, cu program non-stop sau poate accesa site-ul www.drmax.ro.

Prin participarea la acest Program de Loialitate, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program de Loialitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

 

DR.MAX SRL

Prin administrator,

Andreea Grigorescu

 

Prin administrator,

Zacman Consulting SRL

Reprezentant permanent

Cezar Zaharia